P-YGC-53

Vật liệu: A7075

LxWxD: 250x180x80

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-24

Vật liệu: A7075

DxL: 120×100

Dung sai:± 0.02

P-YGC-42

Vật liệu: A6061

LxWxH: 40x35x40

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-23

Vật liệu: A6061

LxWxH: 200x150x12

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-22

Vật liệu: A6061

DxL: 68×8

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-45

Vật liệu: A6061

LxWxH: 160x150x90

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-40

Vật liệu: A5052

LxWxH:60x40x40

Dung sai: ± 0.015

P-YGC-43

Vật liệu: A6061

LxWxH: 170x150x8

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-44

Vật liệu: A7075

LxWxH: 120x80x70

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-21

Vật liệu: A6061

DxL: 40×65

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-19

Vật liệu: A6061

DxL: 70×150

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-20

Vật liệu: A6061

DxL: 25×55

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-41

Vật liệu: A6061

LxWxH: 120x80x10

Dung sai: ± 0.02