P-YGC-57

Vật liệu: SKD11

LxWxD: 150x100x20

Dung sai: ± 0.05

P-YGC-56

Vật liệu: SKD11

LxWxD: 65x45x25

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-55

Vật liệu: SKD11

LxWxD: 170x60x20

Dung sai: ± 0.05

P-YGC-54

Vật liệu: SKD11

LxWxD: 250x250x20

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-46

Vật liệu: SUS304

DxL: 200×75

Dung sai: ± 0.05

P-YGC-53

Vật liệu: A7075

LxWxD: 250x180x80

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-52

Vật liệu: C1100

LxWxD:60x60x30

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-51

Vật liệu: C1100

LxWxD:60x60x30

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-50

Vật liệu: SKD61

DxL: 120×120

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-49

Vật liệu: SKD61

DxL: 40×90

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-49

Vật liệu: SKD61

DxL: 16×120

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-48

Vật liệu: SKD61

DxL: 120×120

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-47

Vật liệu: SKD61

DxL: 40×300

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-24

Vật liệu: A7075

DxL: 120×100

Dung sai:± 0.02

P-YGC-16

Vật liệu: SKD11

DxL: 80×290

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-36

Vật liệu: SKD11

LxWxH: 70x50x50

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-13

Vật liệu: SKD11

DxL: 8×45

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-42

Vật liệu: A6061

LxWxH: 40x35x40

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-29

Vật liệu: SUS304

LxWxH: 110x95x25

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-37

Vật liệu: SKD11

LxWxH: 80x60x40

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-10

Vật liệu: SUS303

HxL: 10×12

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-7

Vật liệu: SUS304

DxL: 85×40

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-23

Vật liệu: A6061

LxWxH: 200x150x12

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-9

Vật liệu: SUS304

DxL: 20×8

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-12

Vật liệu: SUS303

DxL: 3×15

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-14

Vật liệu: SKD11

DxL: 40×350

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-17

Vật liệu: SKD11

LxW: 75×50

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-22

Vật liệu: A6061

DxL: 68×8

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-39

Vật liệu:SKD11

LxWxH: 40x30x20

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-35

Vật liệu: SKD11

LxWxH: 30x80x15

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-34

Vật liệu: SS400

LxWxH: 50x20x22

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-33

Vật liệu: S50

CHxL: 28×110

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-32

Vật liệu: S50C

LxWxH: 60x40x30

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-31

Vật liệu: S50C

LxWxH: 120x60x50

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-26

Vật liệu: SUS304

DxL: 97×123

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-25

Vật liệu: SUS304

DxL: 40×128

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-2

Vật liệu: SUS304

DxL: 8×18

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-4

Vật liệu: SUS304

DxL: 35×60

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-6

Vật liệu: SUS304

DxL: 6×40

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-8

Vật liệu: SUS304

DxL: 80×120

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-11

Vật liệu: SUS303

DxL: 9×3

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-27

Vật liệu: SUS304

LxWxH: 80x70x20

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-28

Vật liệu: SUS304

LxWxH: 80x70x20

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-45

Vật liệu: A6061

LxWxH: 160x150x90

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-40

Vật liệu: A5052

LxWxH:60x40x40

Dung sai: ± 0.015

P-YGC-43

Vật liệu: A6061

LxWxH: 170x150x8

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-44

Vật liệu: A7075

LxWxH: 120x80x70

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-38

Vật liệu: SKD11

LxWxH: 40x30x20

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-21

Vật liệu: A6061

DxL: 40×65

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-19

Vật liệu: A6061

DxL: 70×150

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-20

Vật liệu: A6061

DxL: 25×55

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-29-1

Vật liệu: SUS304

LxWxH: 20x40x40

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-41

Vật liệu: A6061

LxWxH: 120x80x10

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-30

Vật liệu: S50C

LxWxH: 80x60x40

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-18

Vật liệu: SKD61

DxL: 50×60

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-15

Vật liệu: SKD11

DxL: 10×80

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-5

Vật liệu: SUS304

DxL: 20×60

Dung sai: ± 0.03

P-YGC-3

Vật liệu: SUS304

DxL: 30×35

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-1

Vật liệu: SUS304

DxL: 20×5

Dung sai: ± 0.02