J-YGC-8

Vật liệu: A6061

LxWxH: 128x125x63

Dung sai: ± 0.03

J-YGC-9

Vật liệu: A6061

LxWxH: 125x95x63

Dung sai: ± 0.03

J-YGC-4

Vật liệu: S50C + SKS3

LxWxH: 300x250x200

Dung sai: ± 0.02

J-YGC-1

Vật liệu: S55C

LxWxH: 350x350x300

Dung sai: ± 0.02

J-YGC-3

Vật liệu: S50C + SKD11

LxWxH: 400x250x200

Dung sai: ± 0.01

J-YGC-5

Vật liệu: S50C+ SKS3

LxWxH:450x300x200

Dung sai: ± 0.02

J-YGC-6

Vật liệu: S50C + SKS3

LxWxH: 450x300x15

Dung sai: ± 0.02

J-YGC-7

Vật liệu: S50C + SKS3

LxWxH: 500x300x220

Dung sai: ± 0.02

J-YGC-10

Vật liệu: A6061

LxWxH: 315x139x97

Dung sai: ± 0.03

J-YGC-13

Vật liệu: S50C

LxWxH: 250x120x30

Dung sai: ± 0.01

J-YGC-14

Vật liệu: A5052

LxWxH: 250x120x20

Dung sai: ± 0.01

J-YGC-12

Vật liệu: S50C

LxWxH: 350x220x40

Dung sai: ± 0.005

J-YGC-11

Vật liệu: S50C + DC53

LxWxH: 250x200x200

Dung sai: ± 0.01

J-YGC-2

Vật liệu: S50C + SKD11

LxWxH: 400x300x250

Dung sai: ± 0.01